PTM MARKBYGGARNA MILJÖMÅL

PTM Markbyggarna ska beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster. Även leverantörens miljöarbete skall vägas in . Vi skall vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljötänk i de fall två offerter är i övrigt likvärdiga.Vi ska kontinuerligt utveckla funktioner i våra lösningar och tjänster så att de förbättrar miljöarbetet hos våra kunder. Vi skall även till våra kunder rekommendera produkter från tillverkare med ett starkt miljöengagemang.PTM Markbyggarna skall kontinuerligt arbeta för att minska transporter. Vid val av transportmedel ska vi alltid söka det mest miljövänliga alternativet.
Vid val av nya tjänstebilar och arbetsfordon ska miljöaspekten ha en stark inverkan på beslutet. Leveranser skall i möjligaste mån samordnas och transportörens miljöarbete skall beaktas.PTM Markbyggarna ska arbeta för att minska användning av förbrukningsmaterial samt att förbrukningsmaterial och förpackningar skall källsorteras.

FRAMTIDA MILJÖMÅL

Om uppdragsgivare eller leverantörer kräver certifiering enligt ISO 14001 så kommer denna certifiering att genomföras.